Skip to content
Menu

Politica de confidențialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “Regulamentul”) a cărui dispoziții sunt puse în aplicare prin intermediul prezentei Politici.

Administrează site-ul www.sexulvsbarza.ro și are calitatea de Operator în înțelesul Regulamentului Asociația SEXUL vs BARZA (denumită în continuare ”Asociația”), cu sediul în Oltenița, str. Cuza-Vodă nr. 165, județul Călărași, Nr. Înregistrare Registru Național: 18158/A/2014, Cod Unic de Înregistrare nr. 33619209, reprezentată legal de către Adriana Radu, cu funcția de Președinte, adresa de e-mail: contact@sexulvsbarza.ro.

Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 18 ani.

Prezenta politică se aplică și în cazul accesării de către dvs. a conturilor și canalelor noastre publice de social media de pe YouTube, Instagram și TikTok 

Pentru că protecția datelor dvs. cu caracter personal reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, vă rugăm să luați la cunoștință de conținutul prezentei Politici prin care vă comunicăm care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs. pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs. de persoana vizată, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

 1. Definiții

”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

” persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

” sistem de evidență a datelor cu caracter personal”  înseamnă orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

”destinatar” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent daca este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

”date anonime”  sunt date care, datorita originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

date de tip “business contact sunt date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

”date statistice” sunt date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare.

In conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ASOCIAȚIA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs.

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

ASOCIAȚIA în calitate de Operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.   

Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea primi și procesa donațiile făcute prin intermediul paginii web, pentru a vă asigura garantarea exercitării dreptului dvs. de retragere conform OUG nr.34/2014 și de soluționare a reclamațiilor dvs. precum și pentru a vă putea ține la curent cu activitatea noastră și proiectele noastre curente, în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:

 • Nume și prenume
 • Adresa de domiciliu și/sau adresa de contact
 • Număr de telefon
 • Adresă de e-mail
 • Datele dvs. publicate pe profilele de social media
 • Informațiile cu caracter personal cuprinse în comunicările transmise către Asociație
 • IP

Colectarea datelor dvs. personale de către Asociație se face în mod direct de la dvs.: in momentul realizării unei donații, în momentul abonării la newsletter sau în momentul în care ne contactați prin intermediul canalelor de social media prin comentarii sau mesaje directe, sau prin intermediul cookie-urilor: când vizitați www.sexulvsbarza.ro este posibil să vă fie trimis un cookie. 

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi prelucrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

REALIZAREA UNEI DONAȚII prin intermediul www.sexulvsbarza.ro

Pentru susținerea proiectelor și a activității noastre, aveți posibilitatea să realizați o donație către Asociație, completând formularele disponibile pe site, fie că alegeți să faceți o singură donație o dată, sau alegeți o donație recurentă, lunară,

În momentul completării și finalizării formularului de donație vă solicităm și colectăm de la dvs. numele, prenumele, nr. de telefon, adresa de e-mail și adresa IP

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a putea înregistra și primi donația dvs. Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. ASOCIAȚIA nu va putea primi și procesa donațiile dvs.

Modalitatea de plată a donației selectate se face prin plată online, prin intermediul procesatorului de plăți cu care subscrisa avem încheiat un contract de servicii.

Datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de ASOCIAȚIE, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate veți fi informat și spre care veți fi direcționat în momentul în care veți alege să finalizați efectuarea donației, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății.

În temeiul obligației legale, datele dvs. cu caracter personal necesare întocmirii documentelor fiscale vor fi furnizate partenerilor noștri contractuali care ne furnizează serviciile contabile și vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual, respectiv până la finalizarea unei singure donații sau până la momentul în care veți alege să opriți o donație recurentă precum și pe un termen de 3 ani de la data realizării ultimei donații acesta fiind termenul  de prescripție.

Datele personale necesare emiterii documentelor fiscale vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani în temeiul legii.

Datele dvs. prelucrate la momentul efectuării unei donații nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

DREPTUL DE RETRAGERE

În vederea garantării dreptului dvs. de retragere prevăzut de OUG nr.34/2014, am implementat pentru dvs. Politica de Retur prin care am reglementat modalitățile prin care aveți posibilitatea să vă adresați Asociației cu o notificare prin care să vă exprimați dorința dvs. de retragere a donației.

În momentul completării modelul de Notificare parte din Politica de Retur sau prin transmiterea unei comunicări scrise utilizând modalitățile prevăzute în Politica de Retur vă solicităm și colectăm de la dvs.: numele și prenumele, adresa de contact, adresa de e-mail, data la care ați făcut donația, suma donată, modalitatea de plată a sumei precum și datele contului bancar unde doriți să vă fie restituită suma, semnătura în cazul comunicărilor pe suport hârtie.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scopul garantării dreptului dvs., în calitate de consumator, de retragere dintr-un contract încheiat la distanță. Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația legală prevăzută de OUG 34/2014. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. ASOCIAȚIA nu va putea asigura exercitarea dreptului dvs. de retragere.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului cu dvs., respectiv până la finalizarea solicitării dvs. de retragere, precum și pe un termen de 3 ani de la data soluționării notificării de retragere, acesta fiind termenul  de prescripție.

Datele dvs. prelucrate la momentul transmiterii notificării de retragere nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMANȚIILOR

Ne dorim ca orice neînțelegere între dvs. și Asociație cu privire la accesarea site-ului www.sexulvsbarza.ro și a serviciilor noastre să fie soluționate pe cale amiabilă. Pentru aceste motive am prevăzut procedura de soluționare a reclamanțiilor Politicii privind soluționarea reclamațiilor utilizatorilor finali, accesibilă de pe site.

În momentul transmiterii unei reclamații prin utilizarea uneia dintre modalitățile prevăzute în Politică vă solicităm și colectăm de la dvs.: numele și prenumele, adresa de contact, adresa de e-mail, nr de telefon, împreună cu toate informațiile, care reprezintă date cu caracter personal conform prezentei Politici, referitoare la situația reclamată.  

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, în vederea soluționării oricăror neînțelegeri dintre părți rezultate din raportul contractual dintre părți. Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. ASOCIAȚIA nu va putea primi și procesa reclamațiile dvs.

            Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului cu dvs., precum și pe un termen de 3 ani de la data soluționării solicitărilor dvs. sau a ultimei donații efectuate, acesta fiind termenul  de prescripție.

            Datele dvs. prelucrate la momentul transmiterii notificării de retragere nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională

            NEWSLETTER – MARKETING DIRECT

            Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul  www.sexulvsbarza.ro, este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail) asupra utilizării donațiilor făcute de dvs., fără niciun angajament din partea dvs. cu referire la informațiile conținute de acesta.

            Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la activitatea noastră. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul tău, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

            Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail contact@sexulvsbarza.ro sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

            Datele tale nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau organizație internațională

            ACCESAREA CONTURILOR ȘI A CANALELOR NOASTRE PUBLICE DE SOCIAL MEDIA.

            Activitatea Asociației poate fi accesată și urmărită și prin intermediul canalelor și a conturilor noastre publice de pe YouTube, Instagram sau TikTok.

            Activitatea dvs. de urmărire sau de a oferi comentarii la activitatea noastră aferentă canalelor de social media, este o activitate publică și este reglementată de Politicile de Confidențialitate aferente acestor canale, Asociația neavând niciun drept de control asupra modalității de utilizare sau protecție a datelor dvs. cu caracter personal aferente acestor rețele de socializare.

            Prin transmiterea unui comentariu public pe canalele noastre de social media, vă dați acordul ca acesta să poată fi folosit, chiar și în mod anonimizat, pentru promovarea activității noastre prin intermediul www.sexulvsbarza.ro.

            Totodată, Asociația poate folosi o parte din informațiile transmise de dvs. prin intermediul canalelor de social media, în anonimizat, în scopuri statistice sau de cercetare. Această prelucrate a datelor nu va permite identificarea persoanei fizice și nu reprezintă o prelucrare a datelor cu caracter personal astfel cum este prevăzută de Regulament.  

            COOKIES

            Site-ul www.sexulvsbarza.ro folosește cookie-uri. Folosim această opțiune de tip cookie pentru a îmbunătăți accesul dvs. la pagina noastră web.

            Folosirea mecanismelor de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, prin acestea permițându-se memorarea unor opțiuni ce fac navigare în site mai ușoară.           

Neacceptarea unui tip de cookie  de către dvs. nu înseamnă că vă va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conținutului acestuia.

            Cookie-ul reprezintă un fișier de tip “.txt”, de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care accesați acest site,  oferit browser-ului dvs. (ex. Internet Explorer, Chrome, etc.) de un server web. Majoritatea browserelor sunt setate să accepte aceste cookie-uri. Dacă nu doriți acest lucru, puteți seta browser-ul dvs., să fiți anunțați de fiecare dată când primiți câte un cookie sau să refuze acceptarea acestor cookie-uri folosind setările browser-ului.

            Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a vă identifica pe dvs. Cookie-urile folosite de www.sexulvsbarza.ro nu rețin date cu caracter personal ale dvs. pentru a putea fi utilizate (ex. nume, prenume, date bancare, etc,) și, in cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

            Prin intermediul site-ului www.sexulvsbarza.ro folosim doar cookie-uri necesare, respectiv Cookie-uri de sesiune.  Acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta sa le memoreze pana când veți iese de pe site-ul nostru sau veți închide fereastra browser-ului.

             Cookie-urile necesare de sesiune, sunt obligatorii pentru a face site-ul www.sexulvsbarza.ro să funcționeze. Temeiul prelucrării acestor tipuri de cookie este interesul legitim al operatorului, fără acest tip de cookie navigarea fiind imposibilă.

            Asociația nu are acces și nu poate controla Cookie-urile persistente setate de alte site-uri, precum cookie tip traking și reclamă, google analytics, google ads on YouTube, Facebook pixels, Instagram pixels și TikTok Pixel. Aveți obligația de a accesa și de a citi Politicile aplicabile prevăzute pe aceste site-uri. Cookies setate de Google Analytics sunt folosite în scop statistic iar cele setate de YouTube, Facebook, Instagram și TikTok sunt folosite în scop statistic și de marketing dacă v-ați dat consimțământul pentru asta. Cookie-urile nu sunt viruși și de cele mai multe ori sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența de navigare pe Internet, însă uneori pot fi totuși folosite și în scopuri negative, ca o forma de Spyware.

            Pentru a vă proteja datele dvs. cu caracter personal și identitatea dvs. puței modifica setările browserului dvs. In general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

            TRANSFERUL DATELOR

            Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate departamentelor noastre interne cu atribuții de prelucrare a datelor precum și partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

 • furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe – Microsoft Azure Cloud
 • furnizorul serviciilor de contabilitate, IT și marketing
 • furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail – MailChimp
 • procesatorii serviciului de plăți online
 • partenerii noștri contractuali, după caz.

            O parte din informațiile dvs., inclusiv datele cu caracter personal, astfel cum sunt prevăzute prin prezenta Politică, pot fi transferate și menținute pe computere situate în afara României. Acordul dvs. cu privire la această politică de confidențialitate, urmat de trimiterea acestor informații, reprezintă acordul dvs. cu privire la transferul respectiv.

            Asociația va lua toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a se asigura că datele dvs. sunt tratate în siguranță și în conformitate cu această politică de confidențialitate și niciun transfer al datelor dvs. personale nu va avea loc către o organizație sau o țară care nu îndeplinește condițiile de control adecvat, inclusiv securitatea datelor dvs. și a altor informații personale.

 • Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

            Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

            Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate.

            Asociația utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

            Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

 • Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

            Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

            În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

            -dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

            -dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

            –dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

            –dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

            -dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

            -dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs.  vor fi șterse.

            – dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

            Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată ASOCIAȚIEI, în calitate de Operator, la sediul nostru sau la adresa de email contact@sexulvsbarza.ro.

            În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu o plângere în acest sens.

 • Date de contact

            Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale ASOCIAȚIA și Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată printr-un mesaj pop-up pe pagina de start a site-ului web pentru a fi astfel permanent informaţi cu privire modalitatea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

Prezenta informare  a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

Asociația SEXUL vs BARZA

 • Sediul social: Oltenița, str. Cuza-Vodă nr. 165, județul Călărași
 • Nr. Înregistrare Registru Național: 18158/A/2014
 • Cod Unic de Înregistrare nr. 33619209
 • Email: contact@sexulvsbarza.ro
 • Președinte Adriana Radu